Stellar full Logo - Influencer marketing platform

Algemene Voorwaarden

Overeenkomst tussen gebruiker en stellar.io

Overeenkomst tussen gebruiker en stellar.io

Welkom bij stellar.io. De website stellar.io (de “Site”) bestaat uit verschillende webpagina’s van Shopally NV (“Stellar”). De Site wordt u aangeboden op voorwaarde dat u zonder enige wijziging akkoord gaat met de hierin vermelde bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen (de “Voorwaarden”). Uw gebruik van de Site betekent dat u akkoord gaat met al deze Voorwaarden. Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen en houd steeds een kopie bij ter referentie.

Stellar heeft haar statutaire zetel te Livornostraat 7, 1060 Brussel, met ondernemingsnummer 0534.940.746.

Voor alle vragen in verband met onze Algemen Voorwaarden, gelieve ons te contacteren:

contact@stellar.io

+32 3 30 248 62

*Privacy

Uw gebruik van de website is onderworpen aan het Privacybeleid van Stellar. Gelieve ons Privacybeleid door te nemen, dat ook voor de Site geldt en dat gebruikers informeert over de gegevens die wij verzamelen.

*Elektronische communicatie

U stemt erin toe elektronische communicatie te ontvangen en u gaat ermee akkoord dat alle afspraken, vermeldingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch bezorgen, via e-mail en op de Site, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat zulke communicatie schriftelijk moet gebeuren.

*Abonnementen

Sommige delen van de Site worden gefactureerd op abonnementsbasis (“Abonnement(en)”). U wordt vooraf gefactureerd op terugkerende en periodieke basis (“Factureringscyclus”). Factureringscycli worden maandelijks of jaarlijks vastgesteld en is afhankelijk van het type abonnement dat u selecteert.

Aan het einde van elke Factureringscyclus wordt uw Abonnement automatisch verlengd, tenzij u of Stellar dit opzegt. De verlengingsdatum van uw factureringscyclus kunt u vinden in het gedeelte “Mijn Account / Facturering”. Voor maandelijkse factureringscycli wordt uw creditcard de dag voor de verlengingsdatum gedebiteerd. U kunt de verlenging van uw Abonnement annuleren via uw online accountbeheerpagina of door contact op te nemen met het Stellar Customer Success team. U verliest direct de toegang tot uw account en gegevens bij opzegging.

 

U kunt ons CS team bereiken via de in-app chatbox of per e-mail op contact@stellar.io. Houd er rekening mee dat voor niet-maandelijkse plannen, die per bankoverschrijving worden betaald, een opzegtermijn van (2) twee maanden vereist is voor elke annulering of wijziging van het volgende abonnement. Bovendien is het niet mogelijk om in de loop van uw jaarplan te downgraden (aantal modules of influencers).


Er wordt een geldige betalingsmethode, met inbegrip van kredietkaart, vereist om de betaling voor uw Abonnement te verwerken. U zult Stellar accurate en volledige facturatie-informatie doorgeven, met inbegrip van uw volledige naam, adres, land, postcode, telefoonnummer en informatie voor een geldige betalingsmethode. Door deze betalingsinformatie door te geven, autoriseert u Stellar er automatisch toe om de kosten van het Abonnement via uw account aan te rekenen via deze betalingsmethode.

*Prijswijzigingen

Stellar kan naar eigen goeddunken en op elk moment de Prijs van de Abonnementen aanpassen. Elke prijswijziging voor de Abonnementen gaat in aan het einde van de huidige Facturatiecyclus.
Stellar zal u een redelijke voorafgaande kennisgeving geven van enige wijziging in Prijs om u de kans te geven uw Abonnement stop te zetten voor een dergelijke wijziging ingaat.
Uw blijvend gebruik van de Dienstverlening nadat de prijswijziging intreedt, vormt uw akkoord om de aangepast prijs van het Abonnement te betalen.

*Terugbetalingen

Bepaalde aanvragen tot terugbetaling voor Abonnementen kunnen van geval tot geval door Stellar overwogen worden en worden naar eigen goeddunken van Stellar al dan niet toegestaan.

*Uw account

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons voorzien van informatie die steeds nauwkeurig, volledig en up-to-date is. Indien u hierin tekortschiet, is dit een schending van de Voorwaarden, wat tot een onmiddellijke stopzetting van uw account op onze Dienst kan leiden.
U bent ervoor verantwoordelijk uw account en wachtwoord vertrouwelijk te houden en de toegang tot uw computer te beperken en u stemt ermee in de verantwoordelijkheid op u te nemen voor alle activiteiten op uw account of met uw wachtwoord. U mag uw account niet toewijzen of op een andere manier overdragen aan een andere persoon of entiteit. U erkent dat Stellar niet verantwoordelijk is voor de toegang van derden op uw account na diefstal of verduistering van uw account. Stellar en haar partners behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken de service te weigeren of stop te zetten, accounts te beëindigen of content te verwijderen of aan te passen.
Stellar verzamelt niet bewust, online of offline, persoonlijke informatie van personen jonger dan zestien jaar. Indien u jonger bent dan 16, mag u de Site enkel gebruiken met toestemming van een ouder of voogd.

*Links naar sites van derden/Diensten van derden

De Site kan links naar andere websites (“Gelinkte Sites”) bevatten. De Gelinkte Sites worden niet door Stellar beheerd en Stellar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een Gelinkte Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige link die op een Gelinkte Site staat of enige wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Stellar biedt u deze links alleen aan voor uw gemak en het opnemen van zo’n link impliceert geen goedkeuring door Stellar van de site of enige associatie met de beheerders.
Bepaalde diensten die beschikbaar zijn via Stellar, worden geleverd door de websites van derde partijen of organisaties. Door zo’n product, dienst of functionaliteit die van het domein stellar.io komt, te gebruiken erkent en aanvaardt u hierbij dat Stellar die informatie en gegevens met een derde partij mag delen met wie Stellar een contractuele relatie heeft om het verzochte product, de dienst of functionaliteit in naam van gebruikers en klanten van Stellar te kunnen aanbieden.
Stellar gebruikt API’s van YouTube, Facebook, Instagram, Google, Twitter, Adyen, Mandrill en Intercom om toegang te krijgen tot sommige gegevens die door de diensten van Stellar aangeboden worden, dus door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Stellar gaat u ook met hun Algemene Voorwaarden akkoord.

*Geen onwettig of verboden gebruik/Intellectueel eigendom

U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om toegang te krijgen tot deze Site en hem strikt volgens deze gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Als voorwaarde voor uw gebruik van de Site garandeert u Stellar dat u de Site voor geen enkel doel zult gebruiken dat onwettig is of verboden door deze Voorwaarden. U mag de Site niet gebruiken op enige manier die de Site kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of tussenkomen in het gebruik en genot van de Site door of voor andere partijen. U mag geen materialen of informatie bekomen of trachten te bekomen via gelijk welk middel dat niet opzettelijk beschikbaar werd gesteld of voorzien werd via de Site.
Alle content die is inbegrepen als deel van de Diensteverlening, zoals tekst, grafische elementen, logo’s, beelden en een compilatie ervan en software gebruikt op de Site is het eigendom van Stellar of haar leveranciers en is beschermd door copyright en andere wetten die intellectueel eigendom en eigendomsrechten beschermen. U gaat ermee akkoord alle copyright- en andere eigendomsberichten, legenden of beperkingen in de content na te leven en hier geen wijzigingen in aan te brengen.
U zult content op deze Site, in z’n geheel of een deel ervan, niet aanpassen, publiceren, overdragen, reverse-engineeren, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken creëren of ze op enige wijze uitbuiten. De content van Stellar mag niet doorverkocht worden. Uw gebruik van de Site geeft u geen recht om ongeautoriseerd gebruik te maken van enige beschermde content en u zult in het bijzonder geen eigendomsrechten of kennisgevingen in gelijk welke content verwijderen of aanpassen. U zult beschermde content enkel voor persoonlijk gebruik gebruiken en zult geen ander gebruik maken van de content zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Stellar en de eigenaar van het copyright. U gaat ermee akkoord dat u geen eigendomsrechten verwerft voor enige beschermde content. Wij geven geen licenties, met opzet of geïmpliceerd, voor het intellectuele eigendom van Stellar of onze licentiehouders, behalve zoals uitdrukkelijk geautoriseerd door deze Voorwaarden.

*Internationale gebruikers

De Dienstverlening wordt beheerd, gerund en uitgevoerd door Stellar vanuit onze kantoren te België. Indien u toegang krijgt tot de Dienstverlening vanuit een locatie buiten België, bent u ervoor verantwoordelijk alle lokale wetten na te leven. U gaat ermee akkoord dat u de content van Stellar, waar u via de Site toegang toe kreeg, niet zult gebruiken in een land of op een manier die verboden is door de lokale wetten, beperkingen of regelgevingen.

*Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Stellar, haar kantoren, leidinggevenden, werknemers, agenten en derde partijen te behoeden voor en te vrijwaren van alle verliezen, kosten, schulden en uitgaven (waaronder redelijke advocaatskosten) in verband met of voortvloeiend uit uw gebruik van de Site of diensten of uw onvermogen hiertoe, gebruikerspost door uzelf, uw schending van de voorwaarden in dit Contract of uw schending van de rechten van een derde partij of uw schending van toepasselijke wetten, regels of regelgeving. Stellar behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en handhaving op ons te nemen met betrekking tot alle zaken die in enig ander opzicht vallen onder de vrijwaring door u. In dit geval zult u volledig meewerken met Stellar bij het verweer tegen een vervolging.

*Uitsluiting van aansprakelijkheid

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE INBEGREPEN ZIJN IN OF BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE SITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPFOUTEN BEVATTEN. ER WORDEN REGELMATIG WIJZIGINGEN AAN DEZE INFORMATIE AANGEBRACHT. Stellar EN/OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN OP ELK MOMENT VERBETERINGEN EN/OF AANPASSINGEN DOORVOEREN AAN DE SITE.
Stellar EN/OF HAAR LEVERANCIERS DOEN GEEN UITSPRAKEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, ACTUALITEIT EN JUISTHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFISCHE ELEMENTEN DIE VOOR DE DIVERSE DOELEN OP DEZE SITE ZIJN GEPUBLICEERD. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT WORDEN AL DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFISCHE ELEMENTEN “AS IS” GELEVERD ZONDER GARANTIE OF ENIGE VOORWAARDE. Stellar EN/OF HAAR LEVERANCIERS DOEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFISCHE ELEMENTEN, MET INBEGRIP VAN ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL OF NIET-INBREUK.
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT ZULLEN Stellar EN/OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING WEGENS HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, TEN GEVOLGE VAN OF OP ENIGE MANIER GELINKT AAN HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE SITE, MET DE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID OM DE SITE OF GERELATEERDE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, HET VOORZIEN VAN DIENSTEN OF HET FALEN DIENSTEN TE VOORZIEN OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFISCHE ELEMENTEN BEKOMEN VIA DE SITE OF OP EEN ANDERE MANIER VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE, OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, AANSPRAKELIJKHEID OF IETS ANDERS, ZELFS ALS Stellar OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN MOGELIJKE SCHADE. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOELATEN, IS HET MOGELIJK DAT BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VOOR U GELDT. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER EEN DEEL VAN DE SITE OF MET EEN DEEL VAN DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE REMEDIE HIERVOOR DE SITE NIET LANGER TE GEBRUIKEN.

*Beperking van de toegang

Stellar behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de Site en gerelateerde diensten of een deel hiervan op enig moment en zonder kennisgeving te beëindigen. Voor zover wettelijk toegestaan valt dit contract onder de Belgische wetgeving en geeft u hierbij toestemming voor de exclusieve rechtspraak en gerechtshoven in België voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik van de Site. Het gebruik van de Site is niet toegestaan in een rechtsgebied dat geen volledig gevolg geeft aan alle bepalingen van deze voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot deze rubriek.
U gaat ermee akkoord dat er geen samenwerkingsverband, partnerschap, indienstneming of agentschapsrelatie bestaat tussen u en Stellar als resultaat van dit contract of van het gebruik van de Site. Stellars uitvoering van dit contract is onderworpen aan bestaande wetten en legale processen en niets in dit contract doet afbreuk aan Stellars recht om te voldoen aan verzoeken of vereisten van regeringen, rechtbanken en rechtshandhavingsinstanties in verband met uw gebruik van de Site of informatie die aan Stellar werd doorgegeven of door Stellar werd verzameld in verband met dit gebruik. Als een deel van dit contract ongeldig wordt bevonden of niet afdwingbaar volgens de toegepaste wet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot bovenvermelde garantiedisclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare rubriek geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert en de rest van het contract blijft geldig.
Tenzij hierin anders gespecificeerd vormt dit contract het volledige contract tussen de gebruiker en Stellar in verband met de Site en vervangt dit alle vorige of gelijktijdige communicaties en voorstellen, of die nu elektronisch, mondeling of schriftelijk waren, tussen de gebruiker en Stellar in verband met de Site. Een geprinte versie van dit contract en van enig bericht in elektronische vorm zal toelaatbaar zijn in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of gelinkt aan dit contract in diezelfde mate en onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten of bescheiden die oorspronkelijk opgesteld en bijgehouden werden in geprinte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat dit contract en alle gerelateerde documenten in het Engels worden opgesteld.

*Wijziging van de voorwaarden

Stellar behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Voorwaarden waaronder de Site wordt aangeboden te wijzigen. De meest recente versie van de Voorwaarden vervangt alle voorgaande versies. Stellar moedigt u aan om regelmatig de Voorwaarden door te nemen om geïnformeerd te blijven over de updates.

*Contacteer ons

Indien u vragen hebt over deze Voorwaarden, gelieve ons dan via e-mail te contacteren op contact@stellar.io of via telefoon +32 3 30 248 62
Geldig sinds februari 2018