Stellar full Logo - Influencer marketing platform

Privacybeleid

I. Onderwerp

Dit Privacydocument werd opgesteld door HeavenTech NV (hierna “Stellar” genoemd). Stellar heeft haar statutaire zetel te Livornostraat 7, 1060 Brussel, met ondernemingsnummer 1009.938.066

Het doel van dit Privacybeleid is om uit te leggen hoe Stellar, als Gegevensbeheerder, de verwerking van Persoonlijke Gegevens verzekert.
Dit Privacybeleid is beschikbaar op onze website http://www.stellar.io.
Dit Privacybeleid werd geschreven in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de privacy in verband met de verwerking van Persoonlijke Gegevens (hierna de “Privacywet” genoemd) en met de EU-Reglementering 2016/679 van het Europese parlement en van de Europese Raad van 27 april 2016 omtrent de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonlijke Gegevens en het vrije verkeer van die gegevens en
tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming” genoemd).

We hebben in het bijzonder aandacht voor de bescherming van de privacy van betrokken personen en nemen daarom alle redelijke voorzorgen die vereist zijn om de verzamelde Persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of schending van de privacy of enig niet-geautoriseerd gebruik.

Als u op een van de hieronder beschreven praktijken wenst te reageren, mag u ons steeds contacteren.

II. Op welke basis verzamelen we uw Persoonlijke gegevens? (Rechtmatigheid van de verwerking)

We verwerken uw Persoonlijke Gegevens voor meerdere doelen. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens die relevant zijn voor het doel in kwestie verwerkt.
Over het algemeen, en ter illustratie, gebruiken we uw Persoonlijke gegevens ofwel:
wanneer we uw toestemming hebben verkregen;
binnen het kader van de uitvoering van het contract of om op uw vraag precontractuele maatregelen te nemen;
om in overeenstemming te zijn met alle wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen waar we aan moeten voldoen, in het bijzonder:

het voorkomen van het witwassen van geld;
het tegengaan van belastingfraude;
voor redenen die in ons gerechtvaardigd belang zijn. In dit geval zorgen we ervoor een redelijke balans te houden tussen ons gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privacy. In deze situaties verwerken we uw Persoonlijke Gegevens om te kunnen functioneren en u de best mogelijke dienstverlening te kunnen bieden. Wij verwerken uw gegevens bijvoorbeeld omwille van de volgende redenen:
opsporing en preventie van misbruik en fraude;
controle van de regelmatigheid van transacties;
monitoring en controle;
erkenning, uitoefening, verdediging en behoud van onze rechten of van de rechten van de personen die we vertegenwoordigen, bijvoorbeeld in geschillen;
het verzamelen van bewijsmateriaal;
globale visie van de klanten (bijvoorbeeld door statistieken op te stellen over onze klanten om te weten wie onze klanten zijn en om hen beter te leren kennen);
opvolging van onze activiteiten en administratieve kennis van de verschillende personen in contact met het bedrijf, wat identificatie van de bestanden, tussenpersoon en andere betrokken partijen kan toestaan;
testen, evaluatie, vereenvoudiging, optimalisatie en/of automatisatie van Stellars zuiver interne processen om deze efficiënter te maken;

III. Hoe verzamelen we de Persoonlijke Gegevens?

We verzamelen de Persoonlijke Gegevens via onze website (met inbegrip van onze contactpagina), een of meer cookies op onze websites, alle communicatie tussen u en Stellar, enz.

IV. Welke Persoonlijke Gegevens verzamelen we?

A. Persoonlijke Gegevens

Stellar verzamelt Persoonlijke Gegevens in verband met bezoekers en geregistreerde gebruikers die vrijwillig besloten deze gegevens in te voeren.
Persoonlijke Gegevens die door Stellar verzameld worden, omvatten:

 • Identificatiegegevens voor het bedrijf: bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, enz.
 • Persoonlijke identificatiegegevens voor de voornaamste contactpersoon: voornaam, familienaam, enz.
 • Contactgegevens: adres, e-mailadres, enz.
 • Gegevens in verband met logbestanden en websessies van de gebruiker
 • Informatie over uw computerhardware en -software: IP-adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijden en verwijzende websiteadressen, enz.

B. Niet-persoonlijke Gegevens

Stellar kan ook niet-persoonlijke gegevens verzamelen (deze gegevens gelden als niet-persoonlijke gegevens omdat ze u niet rechtstreeks of onrechtstreeks identificeren). Deze gegevens kunnen daarom voor alle doeleinden gebruikt worden.

C. Gegevens van onze partners

Stellar verzamelt ook Persoonlijke Gegevens van vertrouwde Partners.
In dit geval verzekeren we de geldigheid van de wettelijke basis gebruikt door onze partners om Persoonlijke Gegevens legaal te verwerken.

V. Waarom verzamelen we Persoonlijke Gegevens?

We verzamelen enkel Persoonlijke Gegevens voor specifieke doeleinden. Deze doelen worden hieronder uitgelegd, zodat u de reden waarom we uw Persoonlijke Gegevens verzamelen, kunt begrijpen.

Merk op dat het mogelijk is dat we Persoonlijke Gegevens voor een ander doel moeten verwerken dan de doelen die reeds in dit Privacybeleid werden geïdentificeerd. In dat geval zullen we de betrokken personen onmiddellijk informeren dat we hun Persoonlijke Gegevens voor dit nieuwe doel gebruiken.

Hieronder lijsten we de doelen op waarvoor we deze gegevens opvragen in de context van de uitvoering van een contract:

 • Uw vragen beantwoorden;;
 • Het contract beheren;;
 • Het contract aanleveren;;
 • Alle factuuraangelegenheden beheren;;
 • U van informatie voorzien over onze nieuwe producten en/of diensten;;
 • Uw Gegevens doorgeven aan derde partijen (onze partners).

We kunnen uw gegevens ook verwerken voor onze legitieme belangen, meer specifiek:

Communicatie over onze diensten;;

 • De strijd tegen fraude en inbreuken;;
 • Het verbeteren van onze website (toegang, gebruik …);;
 • Het verbeteren van onze diensten;;
 • Het technisch beheer verzekeren.
 • We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming voor statistische doeleinden.

Ten slotte moeten we voldoen aan wettelijke vereisten. In dat opzicht kunnen we verplicht zijn om uw Persoonlijke Gegevens te verwerken.

VI. Hoe beschermen we uw persoonlijke Gegevens?

Enkel personen die dit nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren krijgen toegang tot uw Persoonlijke Gegevens. Zij zijn gebonden aan strikte professionele discretie en moeten alle technische en organisatorische vereisten opvolgen die werden ingesteld om de vertrouwelijkheid van uw Persoonlijke Gegevens te waarborgen.

We hebben technische tools en gespecialiseerde teams opgesteld die zich voornamelijk bezighouden met de bescherming van uw Persoonlijke Gegevens. We willen vermijden dat niet-geautoriseerde personen hier toegang toe krijgen, ze kunnen verwerken, aanpassen of vernietigen.

Onze websites kunnen soms links bevatten naar websites van derde partijen (sociale media, organisatoren van evenementen die we sponsoren, enz.). Hun gebruikersvoorwaarden vallen niet onder deze Verklaring of onze verantwoordelijkheid. We raden u daarom aan om hun Privacybeleid zorgvuldig door te nemen om te weten te komen hoe zij uw privacy waarborgen.

VII. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden de gegevens doorgegeven?

A. Algemene informatie

Om uw privacy te beschermen wordt bepaald wie er toegang krijgt tot uw Persoonlijke Gegevens afhankelijk van hun taken.

Indien nodig kunnen deze gegevens gecommuniceerd worden aan onze onderaannemers.

Wat hen betreft, zijn zij gespecialiseerde partners in België of daarbuiten op wie we beroep doen voor bepaalde diensten om u de beste dienstverlening te bieden. Bijvoorbeeld:

 • IT-serviceproviders;;
 • Gespecialiseerde consultants;;
 • Enz.

Deze onderaannemers zijn contractueel aan ons gebonden en moeten daarom onze instructies volgen en overstemmen met de principes in onze Verklaring. In het bijzonder verzekeren we ons ervan dat hun onderaannemers: enkel die gegevens hebben die nodig zijn voor het uitvoeren van hun taken;; en zich ertoe verbinden deze gegevens op beveiligde en vertrouwelijke wijze te behandelen en ze enkel te gebruiken voor het uitvoeren van hun plichten.

We geven uw gegevens ook door aan andere personen als we door een contractuele of wettelijke verplichting hiertoe verplicht worden of als een gerechtvaardigd belang dit rechtvaardigt. In deze gevallen zorgen we dat: die personen enkel de gegevens hebben waarvan we verplicht zijn ze door te geven door de contractuele of wettelijke verplichting of die in verhouding zijn tot het gerechtvaardigde belang dat de overdracht rechtvaardigt;; en dat deze personen zich er anderzijds toe verbinden deze gegevens op beveiligde en vertrouwelijke wijze te behandelen en ze enkel te gebruiken voor het doel waarvoor de gegevens aan hen werden doorgegeven.

B. Geen overdracht voor commercieel gebruik

We geven geen gegevens door aan derde partijen voor commercieel gebruik.

C. Overdracht buiten de Europese Economische Gemeenschap (EEG)

We kunnen uw gegevens doorgeven buiten de Europese Economische Gemeenschap (EEG) naar een land dat misschien geen adequaat niveau heeft voor de bescherming van uw Persoonlijke Gegevens. Maar in deze gevallen beschermen we uw gegevens enerzijds door onze IT-beveiliging nog te versterken en anderzijds door contractueel een hoog niveau van beveiliging te eisen van de internationale partners. Indien u dit wenst, kunt u een kopie krijgen van de aangepaste contractuele clausules door een gedateerd en getekend verzoek per post op te sturen naar HeavenTech NV, Livornostraat 7, 1060 Brussel.

VIII. Hoe lang houden we uw Persoonlijke Gegevens bij?

We houden uw Persoonlijke Gegevens enkel bij voor een redelijke en benodigde tijd rekening houdend met de doelen van het verwerken en de wettelijke en reglementaire vereisten.

In de context van de uitvoering van een contract zullen we uw Persoonlijke Gegevens niet langer bijhouden dan vijf jaar na het beëindigen van het contract.

Aan het einde van deze bewaartermijn zullen we elke mogelijke inspanning leveren om te zorgen dat uw persoonlijke Gegevens niet langer beschikbaar of toegankelijk zijn.

IX. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens

A. Uw recht tot inzage en kopie

U hebt recht op een gratis kopie (inclusief in elektronisch formaat) van de Persoonlijke
Gegevens die we over u verzameld hebben.

Indien nodig kunt u ons altijd vragen om Persoonlijke Gegevens recht te zetten, te vervolledigen of te verwijderen die
onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn.

Indien u bijkomende kopieën aanvraagt, kunnen we u hiervoor een betaling vragen van een redelijke
vergoeding voor de administratieve kosten.

B. Uw recht tot het beperken van de verwerking

Als Betrokken Persoon hebt u het recht om de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens te beperken wanneer
een van de onderstaande situaties zich voordoet:

U betwist de nauwkeurigheid van een Persoonlijk Gegeven. De beperking geldt voor een periode waarin wij de nauwkeurigheid van dit Persoonlijke Gegeven kunnen verifiëren;;
Als we uw Persoonlijke Gegeven op een onwettelijke manier verkregen en u verkiest een beperking in plaats van het wissen van dit Persoonlijke Gegeven;;
Als we uw Persoonlijke Gegevens niet meer nodig hebben voor een van de doeleinden die in dit Privacybeleid gedefinieerd worden, maar u het nodig hebt voor het totstandbrengen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims;;
Indien u bezwaar aanmaakt tegen het verwerken (uitleg hieronder), terwijl de verificatie gaande is of onze gerechtvaardigde gronden die van u overschrijven.
Wanneer de beperking is opgegeven, zullen we u hier onmiddellijk over informeren.

C. Uw recht op bezwaar

Er zijn twee specifieke gevallen waarin u bezwaar kunt aantekenen tegen het verwerken van uw Persoonlijke Gegevens.

Ten eerste, wanneer we uw Persoonlijke Gegevens verwerken voor rechtstreekse marketingdoeleinden (hiervoor vragen we uw toestemming), hebt u op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw Persoonlijke Gegevens.

Ten tweede kunt u bezwaar aantekenen tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens omwille van redenen in verband met uw specifieke situatie indien wij dit baseren op ons gerechtvaardigd belang. We zullen in zo’n geval uw Persoonlijke Gegevens niet langer verwerken tenzij we dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor het verwerken, die uw belangen, rechten en vrijheden overschrijven of wanneer we dit nodig hebben voor het totstandbrengen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims

D. Recht op dataportabiliteit

Wanneer we uw Persoonlijke Gegevens verwerken op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een contract, kunt u ons vragen om u uw Persoonlijke Gegevens in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat op te sturen.

Indien technisch mogelijk, mag u ons ook vragen om uw Persoonlijke Gegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere gegevensbeheerder.

E. Recht op verwijdering (‘recht om te worden vergeten’)

Tot slot hebt u ook het ultieme recht om door ons vergeten te worden.

Dit betekent dat u het recht hebt om de verwijdering van uw Persoonlijke Gegevens te bekomen zonder onnodige vertraging, in de volgende specifieke situaties:

Indien uw Persoonlijke Gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doelen waarvoor we ze verzamelden;;
Indien we uw Persoonlijke Gegevens onwettelijk verwerkt hebben;;
Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en we geen overschrijvende gerechtvaardigde belangen hebben voor het verwerken ervan;;
Indien we uw Persoonlijke Gegevens moeten verwijderen om in overeenstemming te zijn met een Europese of Belgische wettelijke verplichting.
U hebt eveneens het recht ons te vragen enige van uw Persoonlijke Gegevens te wissen, die, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledig of irrelevant zouden zijn of waarvan de
registratie, communicatie of opslag verboden zou zijn of, uiteindelijk, die langer werden bijgehouden dan enige geautoriseerde bewaartermijn.

F. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Het is goed om rechten te hebben, maar het is beter om te weten hoe u kunt aanvragen ze te laten gelden!

a) Identificatie

Om u te helpen zullen we moeten nagaan of uw aanvraag uw Persoonlijke Gegevens betreft.

Hiervoor vragen we dat u ons een schriftelijk verzoek met bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart) opstuurt.

b) Wanneer zullen we antwoorden?

We geven u zo snel mogelijk een antwoord, ten laatste binnen de maand.

Die periode kan met nog eens twee maanden verlengd worden wanneer nodig, rekening houdend met de compexiteit en het aantal aanvragen. In dit geval zullen we u informeren
over de redenen voor de vertraging (dit kan zijn doordat de zaak complex is of omdat we te veel aanvragen moeten verwerken).

X. Klachten

Indien u wenst te reageren op een van de praktijken die in dit Privacybeleid beschreven worden, gelieve ons dan te contacteren via een communicatiemiddel van uw keuze.

Indien u een klacht wilt indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, kunt u hen ook contacteren:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat,
1000 Brussel
Telefoon: + 32 2 274 48
Fax:+ 32 2 274 48
contact@apd-gba.be

Indien u dit nodig vindt, kunt u uiteraard ook een juridische actie opstarten bij de Civiele Rechtbank van Brussel.

Voor meer informatie over klachten en mogelijke oplossingen, raden we u aan alle
beschikbare informatie te raadplegen op de website van de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Privacy:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

XI. Onze contactgegevens

Voor alle vragen en/of klachten in verband met dit Privacybeleid, gelieve ons te contacteren:

HeavenTech NV
Livornostraat 7
1060 Brussel
België

E-mail: contact@stellar.io

XII. Wijzigingen

We kunnen op gelijk welk moment de voorzieningen in dit Privacybeleid veranderen, wijzigen of aanpassen. De veranderingen worden van kracht op het moment dat deze op onze website gepubliceerd worden. Daarom raden wij u aan steeds de meest recente versie van dit Privacybeleid te raadplegen.

XIII. Toepasselijk recht

Dit Privacybeleid wordt beheerst door het Belgische recht.

Franstalige rechtbanken in het juridische district Brussel hebben de exclusieve rechtsbevoegdheid in verband met enig geschil in verband met de interpretatie of uitvoering van dit Privacybeleid.

Bijgewerkt op 13/06/2024