Stellar full Logo - Influencer marketing platform

ALGEMEEN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE WEDSTRIJD DIE WORDT GEORGANISEERD DOOR SHOPALLY S.A.

 1. ONDERWERP VAN DIT REGLEMENT
Dit reglement (hierna ‘Reglement’ genoemd) vaardigt de algemene regels uit die van toepassing zijn op de wedstrijd ‘Studie over de influencermarketing in de Benelux’, georganiseerd door SHOPALLY SA, op welk platform deze wedstrijd ook georganiseerd wordt. Eventuele bijzondere voorwaarden voor deze wedstrijden of prijsvragen zullen, in desbetreffend geval, worden uitgelijnd in een bijzonder reglement, dat kan afwijken van deze algemene voorwaarden.
 
 1. ORGANISATOR 
De organisator van de wedstrijd onderworpen aan het reglement is de naamloze vennootschap Shopally SA,  met sociale zetel te Alsembergsesteenweg 995, 1180 Ukkel, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 0534940746 (hierna ‘Shopally’ genoemd).
 
Van 11 april 2022 tot 3 juni 2022 wordt een gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting georganiseerd, genaamd ‘Studie over de influencermarketing in de Benelux’ (hierna ‘de wedstrijd’ genoemd), volgens de bepalingen die in dit reglement beschreven worden.
 
 1. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

De wedstrijd die wordt georganiseerd door Shopally is enkel toegankelijk voor elke fysieke persoon van minstens 18 jaar oud met een geldig e-mailadres die in een van de volgende landen verblijft: België, Nederland of Luxemburg.

Bij de inschrijving voor de wedstrijd geven de deelnemers hun contactgegevens door aan Shopally, ongeacht op welk platform de wedstrijd wordt georganiseerd. De wedstrijd is onderworpen aan de regelgeving van de Belgische wet die van toepassing is op wedstrijden en prijsvragen. De inschrijvingen moeten individueel zijn. Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding, zonder voorbehoud, van dit reglement.

 1. BESCHRIJVING VAN DE PROCEDURES VOOR DEELNAME EN DE SELECTIE VAN DE WINNAARS
Deelnemen aan de wedstrijd van Shopally kan enkel via het internet en meer bepaald na deelname aan de studie uit 2022 over influencermarketing in de Benelux.
 
De selectie voor deelname gebeurt volgens de deelname aan de studie over influencermarketing in de Benelux op de website Zoho. Na het invullen van de vragenlijst krijgt de deelnemer een formulier aangeboden waarin hij/zij de vereiste gegevens voor deelname aan de wedstrijd kan invullen. De deelnemer kan zelf beslissen of hij/zij al dan niet wil deelnemen. Het versturen van de vereiste informatie staat gelijk aan zijn/haar deelname aan de wedstrijd.
 
De winnaar wordt geselecteerd volgens de criteria die worden uitgelijnd in de wedstrijd (zie artikel ‘Selectie van winnaars’). Een aanvullende vraag draagt ertoe bij de deelnemers te beoordelen. Enkel wie correct op de aanvullende vraag antwoordt, kan deelnemen aan de loting.
De wedstrijd is toegankelijk via het platform Zoho, maar in geen geval kan Zoho verantwoordelijk worden gehouden in geval van een geschil in verband met de wedstrijd. Zoho is noch de organisator, noch een sponsor van de werking.   

De doorgegeven persoonlijke gegevens moeten waarlijk en correct zijn, op straffe van uitsluiting uit de wedstrijd. Het is bijgevolg verboden zich te identificeren met de gegevens van iemand anders.

Voor de wedstrijd die wordt georganiseerd door Shopally, kan elke deelnemer zich slechts éénmaal inschrijven, na zijn/haar deelname aan de studie over influencermarketing in de Benelux, op straffe van uitsluiting van de wedstrijd.

Shopally behoudt zich het recht voor personen uit te sluiten die deze voorwaarden tot deelname niet respecteren: deze personen zullen geen enkele prijs kunnen ontvangen. Geen enkele klacht hierover wordt aanvaard.

 1. SELECTIE VAN DE WINNAARS 

De winnaars worden bepaald in functie van de exactheid van hun gegeven antwoord op de aanvullende vraag en door loting. Er zijn in deze wedstrijd 3 prijzen en dus worden er 3 winnaars uitgeloot. De winnaars worden gecontacteerd binnen de 5 dagen na de loting, waarbij de aard van het gewonnen lot en de voorwaarden om hiervan te kunnen genieten worden bevestigd. Elke winnaar die niet binnen de 14 dagen antwoordt vanaf het versturen van de e-mail waarin de winst wordt aangekondigd, wordt geacht afstand te hebben gedaan van de prijs en deze wordt toegekend aan een nieuwe winnaar.

De uitgevoerde loting zal 3 winnaars bepalen onder de deelnemers die de studie over influencermarketing in de Benelux hebben ingevuld, ermee akkoord zijn gegaan deel te nemen aan de loting en correct hebben geantwoord op de aanvullende vraag.

 1. COMMUNICATIE VAN DE RESULTATEN AAN DE WINNAARS

De winnaars worden persoonlijk verwittigd in functie de gegevens die werden doorgegeven aan Shopally. De winnaar wordt verwittigd middels een e-mail naar het e-mailadres waarmee hij/zij zich heeft ingeschreven. De deelnemers aanvaarden expliciet om geen enkel bezwaar in te dienen met betrekking tot de wijze waarop deze informatie ontvangen wordt of met betrekking tot een ontvangstbewijs. Als een van de gegevens die door de deelnemer werd doorgegeven, niet conform is aan de door Shopally gevraagde informatie of als er geen enkele reactie komt op de door Shopally verstuurde informatie binnen de 14 dagen na het versturen door Shopally, wordt het recht op de prijs automatisch geannuleerd.

 1. PRIZES

Het spel is begiftigd met de 3 volgende loten, die chronologisch worden toegekend aan de gevalideerde, uitgelote deelnemer die tot winnaar wordt uitgeroepen. Elke winnaar ontvangt slechts  één lot. De loten zijn:

 1. Een witte Nintendo Switch Oled-console met een waarde van € 349 incl. btw.
 2. Een Amazon eCheque-cadeaubon met een waarde van € 150 incl. btw.
 3. Een digitale cadeaubon van Neuhaus met een waarde van € 75 incl. btw.

Elke winnaar wordt per e-mail geïnformeerd over de te volgen voorwaarden om zijn/haar prijs in ontvangst te nemen en over de eventuele hieraan verbonden kosten (ophalen bij Shopally, per aangetekende zending of anders). In geen geval kan Shopally verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen bij het leveren van de prijzen. In het geval een fout werd gemaakt (zoals bijvoorbeeld in de communicatie van de informatie), behoudt Shopally zich het recht voor te beslissen hoe deze fout wordt rechtgezet en behandeld: de deelnemer aanvaardt deze beslissing zonder voorbehoud. De winnaars van het spel behalen hun winst in eigen naam en de winsten kunnen niet worden afgestaan aan een derde (behalve op aanvraag en met formeel akkoord van Shopally). 

Het gebruik van de winsten gebeurt onder de volledige en enige verantwoordelijkheid van de winnaar.

Er wordt geen enkele klacht aanvaard omtrent de aard van de prijzen, geen enkele wijziging, omruiling of vergoeding zal worden aanvaard door Shopally. De prijzen kunnen niet worden overgedragen aan derden.

 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

De deelname aan de wedstrijd impliceert de kennis en aanvaarding van de eigenschappen en beperkingen van het internet en de telecommunicatiediensten, met name wat betreft technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie, de risico’s in verband met de afwezigheid van bescherming tegen mogelijk misbruik van bepaalde gegevens of de risico’s in verband met besmetting door een eventueel virus dat rondwaart op het internetnetwerk.

Shopally implementeert alle juridische en technische procedures om de persoonlijke gegevens van de Deelnemers te beschermen en dit volgens de vereisten inzake de bescherming van persoonsgegevens opgelegd door onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze procedures worden uitvoeriger beschreven in het privacybeleid dat door Shopally op haar website wordt gepubliceerd. De deelname aan het spel gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers.

Shopally kan, over het algemeen, niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden buiten haar wil om, zoals bijvoorbeeld in geval van computerfraude, een virus of enige andere reden. Shopally behoudt in alle gevallen de mogelijkheid om de aangekondigde data en/of uren te wijzigen, wat in werking treedt vanaf de online aankondiging van deze informatie op de website. Eventuele addenda die tijdens de wedstrijd gepubliceerd worden, middels een online aankondiging op de website https://www.stellar.io, worden beschouwd als bijlagen aan dit Reglement.

 1. VRAGEN NAAR INFORMATIE EN/OF KLACHTENPROCEDURES 

Elke vraag voor informatie met betrekking tot de door Shopally georganiseerde wedstrijd kan men stellen per e-mail naar contact@stellar.io.

Elke betwisting of klacht in verband met de wedstrijd moet geadresseerd worden aan contact@shopally.be of per aangetekende zending aan Shopally SA, Alsembergsesteenweg 995, 1180 Ukkel, België. 

 1. AANVAARDING VAN HET REGLEMENT EN DE LATERE VERSIES ERVAN 

Elke deelnemer aan de wedstrijd van Shopally aanvaardt trouw en zonder voorbehoud om dit reglement, de beslissingen die worden genomen door Shopally met betrekking tot wedstrijden of prijsvragen, de deontologische regels voor het gebruik van het internet en de wetten, reglementen en andere normen die van toepassing zijn in België, te respecteren. 

Dit reglement wordt gecommuniceerd aan eenieder die hiertoe een schriftelijke aanvraag indient. Het wordt ook gepubliceerd op Stellars website. 

Shopally kan op elk moment wijzigingen aanbrengen aan het Reglement.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Dit Reglement wordt beheerst door het Belgische recht. In geval van een juridisch geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd om dit geschil te beslechten.

Elke deelnemer geeft zijn/haar vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming dat Shopally, in geval van winst van een prijs, zijn/haar naam (en in desbetreffend geval, foto) kan vermelden (op de website http://www.Shopally.be of op andere kanalen). Shopally kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van typfouten of andere fouten in verband met deze vermeldingen. Elke deelnemer heeft weliswaar het recht zich te kanten tegen de toepassing van deze paragraaf door hierover een bericht te sturen aan Shopally (Alsembergsesteenweg 995, 1180 Ukkel) en dit volgens het privacybeleid dat werd gepubliceerd op de website van Shopally.  

Elke poging tot fraude tegen dit reglement of tegen de specifieke regels van elke wedstrijd of prijsvraag zal worden bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. In dit geval behoudt Shopally zich het recht voor de frauderende deelnemer uit te sluiten van enige toekomstige deelname aan wedstrijden of prijsvragen die door Shopally worden georganiseerd.

Opgemaakt te Brussel op 06/04/22.